VYHĽADANIE ZÁJAZDOV
newsletter
DOPRAVA VLASTNÝMI AUTOBUSMI

MAN Lion's CoachCestovná a dopravná kancelária – PROMET Trans, spol. s r.o.

prevádzka a korešpodenčná adresa: Jantárová 30, 040 01 Košice

Sídlo: Južná trieda 48, 040 01 Košice,

IČO:31696651

IČ DPH:SK 2020492331

Výpis z obchod. reg. vložka: 5211/V , zodp.osoba: Ján Tóth, KONTAKT: 055/678 46 52

P R E P R A V N Ý P O R I A D O K

DOPRAVCU

PROMET Trans, spol. s.r.o.

Obsah:

Cl.1 Úvodné ustanovenia............................................................ 2

Cl.2 Druh dopravy........................................................................2

Cl.3 Rozsah poskytovaných dopravných služieb.................................. 2

Cl.4 Zmluva o preprave osôb................................................................3

Cl.5 Základné povinnosti prepravcu.....................................................3

Cl.6 Práva dopravcu............................................................................ .3

Cl.7 Práva a povinnosti cestujúceho.....................................................4

Cl.8 Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú prepravu......................5

Cl.9 Osobitné práva a povinnosti vybranej skupiny cestujúcich............5

Cl.10 Preprava batožiny.........................................................................7

Cl.11 Nálezy a straty..............................................................................9

Cl.12 Mimoriadne udalosti počas prepravy...........................................9

Cl.13 Uplatňovanie práv cestujúceho, sťažnosti a reklamácie.............10

Cl.14 Záverečné ustanovenia...............................................................11

Príležitostná autobusová doprava.......................................................11

Cl.1

Úvodné ustanovenia

Cestovná a dopravná kancelária PROMET Trans, spol. s .r.o. je prevádzkovateľ cestnej dopravy, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 5211/V a v zmysle zákona NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave je dopravcom.

1)Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

2)Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 20.12.2012 a účinnosť od 01.01.2013.

3)Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu, za ktorých dopravca poskytuje dopravné služby – prepravu cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, iné služby – poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej, potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

Cl.2

Druh dopravy

1)Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom osobnú autobusovú dopravu – vnútroštátnu a medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu.

2)Dopravca vykonáva podľa tohto prepravného poriadku v súlade s udelenými dopravnými licenciami vnútroštátnu a medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu.

3)Dopravca vykonáva podľa tohto prepravného poriadku osobitnú pravidelnú dopravu pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich. Táto doprava sa uskutočňuje na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zástavkami v dohodnutej periodicite.

4)Dopravca ako držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu, vykonáva podľa tohto prepravného poriadku príležitostnú dopravu na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy, ako jednorazovú zmluvnú prepravu dohodnutej skupiny cestujúcich.

5)Dopravca vykonáva podľa tohto prepravného poriadku v súlade s udelenými licenciami spoločenstva.

6)Dopravca ako držiteľ dopravnej licencie na nepravidelnú dopravu, vykonáva podľa tohto prepravného poriadku medzinárodnú príležitostnú dopravu na základe dohody s objednávateľom a na základe jazdného listu.

Cl.3

Rozsah poskytovaných dopravných služieb

1)Dopravnými službami, ktoré poskytuje dopravca je preprava cestujúcich a ich batožiny, živých spoločenských zvierat podľa schválených cestovných poriadkov cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.

2)Dopravca poskytuje aj súvisiace služby. Sú to najmä informačné služby poskytované cestujúcim na webovom sídle dopravcu (www.promettrans.sk).

3)Dopravca poskytuje aj ďalšie služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy ( ponuky autobusov, dopravy, vybavovanie reklamácii, pripomienok k doprave, služby súvisiace s právami cestujúcich pri neuskutočnení alebo omeškaní, nedokončení prepravy).

4)Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb, batožín a drobných živých spoločenských zvierat, dopravnými prostriedkami vlastnými, alebo prenajatými autobusmi alebo autokarmi.

5)Rozsah poskytovaných dopravných služieb je stanovený v zmluvách o výkonoch vo verejnom záujme.

6)Miesto poskytovaných dopravných služieb je územie Slovenskej republiky a na území Európskeho spoločenstva.

7)Prepravný poriadok je určený a vydaný dopravcom a zverejnený na webovom sídle dopravcu www.promettrans.sk.

Cl.4

Zmluva o preprave osôb

1)Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok, právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas. (§ 760 Obc.zák.).

2)V príležitostnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy a preprave osôb. V príležitostnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred zatvorenej zmluvy o preprave osôb. V príležitostnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

Cl.5

Základné povinnosti dopravcu

1)Dopravca je povinný:

a)prevádzkovať osobnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

b)označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom,

Dopravca je povinný označiť obchodným menom autobus používaný na autobusovú dopravu. Súčasťou označenia je adresa sídla dopravcu, telefón, e-mail a webová stránka.

c)zabezpečiť technickú základnú vybavenú prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,

d)zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy, alebo o licencii Spoločenstva na vykonávanie medzinárodnej dopravy,

e)zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,

f)zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

g)byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim a tretím osobám.

2)Dopravca v pravidelnej doprave je ďalej povinný zabezpečiť bezpečnú prepravu kvalifikovanými vodičmi a vozidlami spĺňajúcimi príslušné technické normy prevádzky a zaručujúce pohodlie cestujúcich.

Cl.6

Práva dopravcu

1)Dopravca má právo na odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti.

2)Dopravca je povinný zabezpečiť, aby v styku s cestujúcim, každá oprávnená osoba dopravcu vystupovala rozhodne a nestranne, pričom zachovala slušnosť a zdvorilosť.

3)Vodič, iný člen osádky autobusu ktorí, sú oprávnení:

a)vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 2, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojim správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, znečistí autobus, obťažuje vodiča alebo cestujúcich, poškodzuje autobus, má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto prepravného poriadku vylúčená, správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich, vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových alebo psychotropných látok, vo vozidle požíva akékoľvek jedlo alebo nápoje, cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich, akýmkoľvek spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepravného poriadku, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku.

b)vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.

4)Osoba nespôsobilá na prepravu podľa tohto prepravného poriadku:

a)osoba javiaca nadmerné požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok osoba , ktorá pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môže byť spolucestujúcim na ťarchu,

b)osoba, ktorá sa zdržiava vo vozidle neoprávnene, alebo svojim správaním narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu (napr. osoby s kolieskovými korčuľami a lyžiarkami na nohách).

5)Po začatí cesty sa cestujúci vylúči z prepravy tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti prepravy. Dopravca je oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Vylúčiť osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce a mimo zastávky autobusa je neprípustné.

6)Vodič môže odmietnuť vykonať alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.

Cl.7

Práva a povinnosti cestujúceho

1)Pred začatím prepravy má cestujúci povinnosť oboznámiť sa s ponukou a pravidlami prepravných služieb, ktoré sú obsiahnuté v prepravnom poriadku.

2)Cestujúci, ktorý splnil podmienky stanovené prepravným poriadkom má právo:

a)na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom,

b)na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a živého spoločenského zvieraťa v tom istom autobuse,

c)požadovať od osádky autobusu potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy, ktorí sú povinní ich bezodkladne poskytnúť,

3)Osoba mladšia ako 6 rokov, nie je oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 10 rokov.

4)Cestujúci so zdravotným postihnutím so psom so špeciálnym výcvikom alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto.

5)Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku:

a)správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,

b)poslúchnuť pokyn alebo príkaz člena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

c)nastúpiť do autobusu a vystúpiť z neho na zastávke, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn, nastúpiť alebo vystúpiť mimo zástavky možno len na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu.

6)Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

7)Cestujúci je povinný:

a)ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s platnými predpismi,

b)cestujúci s detským kočíkom, môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča, čiže je povinný túto skutočnosť oznámiť vodičovi,

c)cestujúci je povinný správať tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy, bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich a nepoškodzoval vozidlo,

d)cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse.

8)Na autobusovej zastávke a prístrešku a aj v autobuse platí prísny zákaz fajčiť.

9)V prípade, že cestujúci svojím konaním spôsobí škodu na majetku dopravcu, je povinný dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. §420 a nasl. zák. Č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škody dopravcovi, je cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka dopravcu občianskym preukazom a umožniť dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany dopravcu.

10)Počas prepravy vo vozidle dopravcu je zakázané:

a)rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy ,

b)zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,

c)vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,

e)konzumovať vo vozidle akékoľvek potraviny a nápoje,

f)prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom,

g)vydávať rušivé zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji alebo sa správať akokoľvek hlučne,

h)púšťať reprodukovať hudbu,

i)nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky.

11)Cestujúci svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňuje voči osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí na zástavke.

Cl.8

Osobitné ustanovenia pre diaľkovú a medzinárodnú dopravu.

1)Pre diaľkovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

2)Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

Cl.9

Osobitné práva a povinnosti vybranej skupiny cestujúcich

1)Osobitné práva sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb, dôchodcov, tehotných žien, detí, detských kočíkov a invalidných vozíkov, vrátane sprevádzajúcich osôb.

2)Pre zdravotne postihnuté osoby (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, zrakovo postihnutú osobu), je dopravca povinný v každom vozidle vyhradiť a zreteľne označiť dve miesta na sedenie, vrátane miesta pre vodiaceho psa. Ak pre tieto osoby je treba ďalšie miesto na sedenie, je vodič oprávnený požiadať cestujúceho ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil aj iné miesto na sedenie.

3)Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zástavky po výstupnú zástavku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu. Za naloženie, ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

4)Držitelia preukazu ŤZP-S môže sprevádzať len dospelá osoba po dovŕšení 18 rokov.

5)Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom obsadiť len jedno miesto na sedenie.

6)V prípade nevidomého cestujúceho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 10 rokov. Zrakovo postihnutá osoba má právo na prepravu s vodiacim psom označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi. Vodiaci pes nemusí mať ochranný náhubok.

7)Ak pri označení zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo s vodiacim psom, dopravca je povinný pri označení zastávky znova zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne v zástavke. Ak pri označení zastávky je osoba na invalidnom vozíku, dopravca je povinný pri označení

zastávky znova zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne v zástavke, ktoré je vybavené pohyblivou rampou slúžiacou na nástup a výstup cestujúcich na invalidnom vozíku, toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

8)Tehotné ženy, osoby s malým dieťaťom na rukách a staré osoby majú právo na miesto na sedenie.

Pri nástupe týchto osôb, cestujúci v ich blízkosti, je povinný uvoľniť svoje miesto.

9)Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu detský kočík alebo invalidný vozík, pokiaľ to vybavenie a obsadenie vozidla dovoľuje. Invalidný vozík musí byť vybavený účinnou brzdou, znemožňujúcou jeho samovoľný pohyb. Pri nástupe do vozidla ma cestujúci s detským kočíkom s dieťaťom prednosť pred cestujúcim s detským kočíkom bez dieťaťa.

10)Cestujúci s detským kočíkom alebo invalidnom vozíkom môže nastúpiť do vozidla alebo vystúpiť z vozidla len s vedomím vodiča. Cestujúci je povinný detský kočík alebo invalidný vozík umiestniť na miesto určené na jeho prepravu označenú piktogramom. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík. Vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších detských kočíkov, pokiaľ to prepravné podmienky dovoľujú. Cestujúci na invalidnom vozíku je povinný vozík zabrzdiť a zabezpečiť ho proti samovoľnému pohybu počas celej prepravy.

11)Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom tými dverami vozidla , ktoré sú pre tento nástup a výstup určené (označené piktogramom). Detský kočík alebo invalidný vozík je povinný umiestniť vo vozidle na mieste určenom na ich prepravu.

12)Cestujúci s detským kočíkom, s invalidným vozíkom a cestujúci s obmedzenou pohybovou schopnosťou (ktorý potrebuje na výstup dlhší čas), je povinný pred vystúpením upozorniť vodiča na predlženie času výstupu stlačením príslušného tlačidla signalizačného zariadenia vozidla.

Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú pohybovú schopnosť, umožní vodič prednostné a bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

13)Naloženie a vyloženie detského kočíka si cestujúci zabezpečuje sám. Ak vozidlo nie je vybavené pohyblivou rampou umožňujúcou bezbariérový nástup alebo výstup cestujúcich s invalidným vozíkom, naloženie a vyloženie invalidného vozíka si cestujúci zabezpečuje sám.

14)Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka alebo invalidného vozíka, je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom toto miesto uvoľniť.

15)Vodič autobusu je povinný zabezpečiť pomoc pri nástupe a výstupe osobám s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom, podľa prevádzkových možností.

16)Vodič autobusu je povinný použiť pohyblivú rampu umožňujúcu bezbariérový nástup a výstup prepravovaných zdravotne postihnutých osôb, ak je ňou vozidlo vybavené. Vodič je povinný zabezpečiť nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku po ručne ovládanej pohyblivej rampe vozidla. Za naloženie, ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi .

17)Preprava žiakov a študentov – pre túto skupinu dopravca uplatňuje zvýšenú pozornosť vzhľadom na bezpečnosť pri ich preprave. Všetky diaľkové autobusy sú vybavené bezpečnostnými pásmi.

18)Ustanovenie tejto časti sa primerane vzťahuje aj na diaľkové linky. Ďalšie osobitné práva a povinnosti pre diaľkové linky s trasou nad 250 km sa uplatnia od 1.marca 2013 (nar. EU č. 181/2011).

Cl.10

Preprava batožiny

1)Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

2)Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla pod sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne. Ako príručná batožina môže cestujúci vziať so sebou batožinu, ktorá sa skladá najviac z troch kusov a hmotnosť jednej z nich nepresiahne 15 kg.

3)Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadnuť. Cestovná batožina sa prepravuje za dovozné v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tarife pre daný druh dopravy. Za cestovnú batožinu sa považuje aj batožina prepravovaná v prímestskej doprave spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekročenia váhových, resp. rozmerových limitov určených tarifou dopravcu, neumožňujúcich jej prepravu bezplatne.

4)Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu a pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky.

5)Z prepravy sú vylúčené:

a)veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b)nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c)veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d)veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 25 kg,

f)batožiny, ktorých celková hodnota presahuje 100,- Eur.

6)Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze. Prepravca nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo krádež batožiny resp. cenných vecí a peňazí, ktorých preprava je zakázaná.

7)Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke dovoľujú, aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolesový detský kočík. Vo výnimočnom prípade a so súhlasom vodiča aj ďalší kočík.

8)Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

9)Lovecká strelná zbraň musí mať pri nezlamovacom type vybratý uzáver, zlamovacia musí byť prelomená a oba typy musia mať prázdnu nábojovú komoru.

10)Dopravca je oprávnený prijať na prepravu bicykel len ako cestovnú batožinu, ak to prepravné a prevádzkové podmienky dovoľujú. V prípade, že vozidlo nie je vybavené patričným zariadením na uloženie bicykla na prepravu v batožinovom priestore vozidla, dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie bicykla.

11)Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zviera, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

12)Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má ochranný náhubok a drží sa na krátkom vodidle. Nesmie ísť o chorého, špinavého, zapáchajúceho alebo zlostného psa. Vodiaci pes nemusí mať náhubok. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Neplatí to pre vodiaceho psa.

13)Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 batožiny, cestujúci so súhlasom vodiča môže vziať so sebou do vozidla ešte ďalšie batožiny.

14)Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať na lone alebo v ruke.

15)Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiaduce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

16)Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

17)Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

18)Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného určuje tarifa. Hmotnosť a miery batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

19)Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie. Cestujúci je povinný pri vydávaní batožiny z batožinového priestoru predložiť vodičovi platný batožinový lístok a presvedčiť sa o tom, že vydaná batožina mu prináleží.

20)Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

21)Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí , že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

22)Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby opustená batožina bola odovzdaná príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

23)Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny zodpovedá dopravca len vtedy, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti osobitou povahou prevádzky motorového vozidla (podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, § 764ods.(1), §427 až 431 Občian. Zák.).

24)Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho.

(Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri nákladnej preprave (§ 764 ods. (2), Ob4.zák.).

Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

25)Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac do výšky 100,- Eur. Okrem tohto je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

Cl.11

Nálezy a straty

1)Ak vodič našiel vo vozidle po odchode všetkých cestujúcich nález (opustenú batožinu), ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal nález vodičovi, ktorý našiel vo vozidle , vodič je povinný nález prevziať. Potraviny nepatrnej hodnoty nepokladá dopravca za nález, ale za odpad.

2)Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz apod.), vykoná zápis v dennom zázname o výkone vozidla (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.

3)Dopravca zhromažďuje a vydáva nálezy v pokladni dopravcu. Cestujúci si môže nález vyzdvihnúť v deň straty u vodiča vo vozidle, v ďalších dňoch u vedúceho príslušnej prevádzky dopravcu.

4)Stratené a nájdené veci podľa povahy sú uskladňované po dobu 30 dní.

Ak si osoba – vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, odovzdá ich dopravca príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5)Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

6)Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za každý deň uskladnenia vo výške 0,30 Eur.

Cl.12

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1)Za mimoriadnu udalosť sa považuje každá udalosť, ktorá naruší:

a)bezproblémové vykonanie prepravnej povinnosti na základe udelenej licencie a platného cestovného poriadku a nezabezpečenie prepravy cestujúceho na základe platného cestovného poriadku a zakúpeného cestovného lístka,

b) nepredpokladané prerušenie dopravy, ktoré trvá dlhšie než 30 minút,

c)je to tiež stav zapríčinený dopravnou nehodou, haváriou, živelnou pohromou, katastrofou, teroristickým útokom, únosom dopravného prostriedku, lúpežným prepadnutím, úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, usmrtenie účastníka udalosti, štrajk.

2)Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb, povinný:

a)poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnú pomoc,

b)urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c)urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

3)Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinný pomáhať členom posádky vozidla pri konaní podľa ods.2).

4)Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

5)Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti a ďalej postupovať v zmysle interných opatrení dopravcu.

6)Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.

7)Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. (§ 764 ods.(1),§ 427 až 431 Obč. zák. a zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia).

8)Cestujúci, ktorým vznikla škoda na prepravovanej príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda na prepravovanej cestovnej batožine, majú nárok na náhradu škody.

Cl.13

Uplatňovanie práv cestujúceho, sťažnosti a reklamácie.

1)Práva, ktoré má cestujúci z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, bez zbytočného odkladu, ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2)Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, a na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený:

a)v pravidelnej preprave osôb cestujúci, alebo zákonný alebo poverený zástupca,

b)v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

(ďalej len „reklamujúci“)

3)Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou (sťažnosťou), dopravca o nej vyhotoví zápisnicu.

4)V reklamácii musí reklamujúci uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Z reklamácie vyhotovuje zápisnicu v zmysle platného reklamačného poriadku zamestnanec informačnej kancelárie príslušnej prevádzky dopravcu.

5)Ak reklamácia nemá náležitosti v zmysle reklamačného poriadku dopravcu, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dni. Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.

6)Pokiaľ reklamujúci uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí a stratil pri ich poškodení možnosť ich opatrovať, neplatí lehota uvedená v odseku 2 tohto článku, ale premlčacie doby podľa § 106 Občianskeho zákonníka (premlčanie práva na náhradu škody).

7)Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. v zložitejšom prípade do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie prevencie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie.

Čl.14

Záverečné ustanovenia

1)Tento prepravný poriadok je voči cestujúcim odo dňa 01.01.2013 a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2)Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným v prepravnom poriadku resp. v jeho dodatkoch, a ak takýto deň zo zmien a doplnkov prepravného poriadku nevyplýva, nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň zverejnenia na webovom sídle dopravcu.

Príležitostná autobusová doprava

1)Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami vrátane bezpečnostných zastávok.

2)Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich, nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

3)Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

4)Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd.

5)Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a na základe jazdného listu 46) aj medzinárodnú príležitostnú dopravu.

1.Základné podmienky

V príležitostnej autobusovej doprave objednávateľ prepravy má právo na včasnú a riadnu prepravu, pokiaľ sám i účastníci prepravy splnia dojednané podmienky a podmienky ustanovené prepravným poriadkom. Na príležitostnú autobusovú dopravu platia primerane ustanovenia tohto prepravného poriadku, s týmito odchýlkami – objednávateľ sa s dopravcom môže dohodnúť na:

1.a)väčšom počte batožín, jednotlivého účastníka cesty,

1.b)väčších a ťažších batožinách ako pripúšťa tento Prepravný poriadok,

1.c)o súčasnej preprave väčšieho počtu psov bez schránok.

V príležitostnej doprave je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich mimo obce.

2.Objednávka prepravy

2.1 Príležitostná preprava osôb sa musí vopred objednať. Objednávku treba urobiť po dohode s dopravcom pred požadovaným dňom pristavenia vozidla tak, aby Dopravca mohol vzhľadom na povahu, rozsah a dĺžku trvania požadovanej prepravy jej vykonanie riadne pripraviť a zabezpečiť.

2.2 Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, ako presné určenie miesta a času pristavenia, cieľ, počet účastníkov prepravy, prípadne aj trasu a dobu trvania prepravy, ďalej najmä:

a) u fyzickej osoby – meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, COP, podpis,

b) u právnickej osoby – obchodný názov právnickej osoby, právna forma – a.s., s.r.o., a pod., sídlo spoločnosti, zastúpenie právnickej osoby, IČO, DIČ, bankové spojenie – číslo účtu, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu.

2.3 Objednávku treba urobiť písomne alebo emailom.

2.4 Ak Dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

3.Vznik a obsah zmluvy o preprave osôb

a) Zmluva v príležitostnej doprave vzniká medzi objednávateľom prepravy a dopravcom prijatím a odsúhlasením objednávky. Objednávka je prijatá okamihom keď písomne, faxové alebo e-mailové potvrdenie Dopravcu o jej prijatí došlo objednávateľovi.

b) Zmluvou sa Dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť účastníkov prepravy a ich veci do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i účastníci prepravy splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že za prepravu zaplatia.

4.Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb

a) Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci výpravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas jej vykonávania. Dopravca vyhovie návrhu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem. Túto skutočnosť objednávateľ zaznačí a potvrdí v prepravnom doklade.

b) Ak Dopravca nemôže vykonať prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhované podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb aj v tom prípade, ak Dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času začatia prepravy.

c) Ak potreba dojednanej prepravy nie je , objednávateľ je povinný to oznámiť bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala určitú prípravu a táto príprava sa vykonala, objednávateľ je povinný nahradiť dopravcovi výdavky tým vzniknuté. Ak sa preprava odvolala až po výjazde vozidla na miesto jeho pristavenia, alebo ak sa už vozidlo na také miesto pristavilo a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, dopravcovi patrí ešte náhrada za uskutočnené výkony.

5.Vykonanie dojednanej prepravy

a) Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iné právnické osoby, pritom zodpovedá tak, ako keby prepravu vykonal sám.

b) Na splnenie zmluvy o preprave osôb je Dopravca povinný v dojednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam, ak sa nedohodol typ vozidla, pristaví vozidlo zodpovedajúce povahe, účelu, dobe trvania prepravy a počtu ich účastníkov. Pri poruche vozidla počas prepravy je Dopravca povinný, ak je to prevádzkovo možné, zabezpečiť pristavenie náhradného vozidla.

c) Dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak je na jazdu po určitej časti cesty potrebné osobitné povolenie, je povinný povolenie zaobstarať objednávateľ, ak sa nedojednalo inak.

d) Ak sa dopravná cesta nedohodla, Dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého vozidla. Ustanovenia o voľbe náhradnej cesty a o určení dĺžky dopravnej cesty platia obdobne.

e) Ak na dopravnej ceste vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, Dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržať podmienky ods.4, ak Dopravca splní podmienky ustanovení v ods.4 a 5, má nárok na prepravné za vzdialenosť skutočne použitej dopravnej cesty.

f) Objednávateľ (vedúci zájazdu) je povinný zabezpečiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné garážovanie vozidla, a ak sa tak dojednalo aj stravovanie.

g) Ak dojednaná preprava osôb podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotne - bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci zájazdu) povinný sám všetky potrebné opatrenia a to, ak sa tak dohodlo aj za pracovníkov Dopravcu. Ak sa konanie týka prepravovaných osôb, vedúci výpravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú súčinnosť.

h) Vedúci zájazdu zodpovedá za udržiavanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov účastníkmi prepravy. Je povinný zabezpečiť, aby účastníci prepravy boli pri pokračovaní v ceste vždy včas prítomní.

  1. Ak sa pri preprave vyskytne prekážka pre ktorú v nej nemožno pokračovať a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci zájazdu. Dopravca má právo na náhradu za účelné uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dohodnutom rozsahu, ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane. Na takúto náhradu má Dopravca právo len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z čiastočne vykonanej prepravy prospech.

7.Čakanie vozidla

a) Ak vozidlo čaká počas plnenia zmluvy o preprave osôb, objednávateľ prepravy je povinný poskytnúť dopravcovi náhradu za čakanie, ak čakanie:

a1)je dojednanou súčasťou prepravného výkonu,

a2)vzniklo pre nesprávne, alebo nedostatočné údaje objednávky, ďalej z príčin na strane objednávateľa alebo účastníkov prepravy, ale aj z príčin súvisiacich s účelom a spôsobom vykonania dojednanej prepravy.

b) o dĺžke čakania vozidla, za ktoré patrí dopravcovi náhrada, treba v prepravnom doklade urobiť záznam a ak nestačí miesto, vyhotoviť samostatnú zápisnicu.

8.Spoločné a záverečné ustanovenia – zápisnice

a) Okolnosti, ktoré môžu zakladať majetkovú zodpovednosť medzi dopravcom a cestujúcimi, v príležitostnej preprave osôb medzi dopravcom a objednávateľom alebo účastníkom sa zisťujú spravidla zápisnicou. Zápisnica je podkladom na uplatnenie práv. Zápisnicu spisuje Dopravca pokiaľ možno na mieste, kde sa zistila okolnosť o ktorej sa vyhotovuje zápisnica a za prítomnosti zúčastnenej strany.

b) Správnosť zistení obsiahnutých v zápisnici potvrdia podpisom osoby, ktoré sa zúčastnili na jej zostavení. Ak osoba zúčastnená na zostavení zápisnice nesúhlasí s jej obsahom, uvedie v nej s ktorým údajom nesúhlasí a z akého dôvodu a takto doplnenú zápisnicu podpíše. Ak zápisnicu odmietne podpísať pracovník Dopravcu a v zápisnici neurobil záznam predchádzajúcej vety, Dopravca je povinný dokázať, že údaje zápisnice nie sú správne. Ak osoba zúčastnená na zostavení zápisnice ju odmietne podpísať, treba v nej uviesť meno, prípadne aj dôvody odmietnutia.

c) Preplatky a nedoplatky – Dopravca, cestujúci, objednávatelia príležitostnej dopravy sú povinný zaplatiť nedoplatky a vrátiť preplatky, pokiaľ ich zistia, bez toho že by vyčkali reklamáciu alebo výzvu na zaplatenie.

V Košiciach ..................................

Neoplan 
Iliada
Iliada
Karosa
Minibus Mercedes
Mikrobus

 
STÁLA PONUKA
 
ŠKOLSKÉ VÝLETY
EXKURZIE BUDAPEŠŤ - PALÁC VEDECKÝCH ZÁZRAKOV + TROPICARIUM cena od 20,00 Eur , v cene je doprava, príplatky naviac: cestovné poistenie, vstupné Palác zázrakov a Tropicarium, maďarsky hovoriaci sprievodca
  • Literárne exkurzie
  • Dejepisné exkurzie
  • Detské tábory